موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد
ميزان شهريه سال تحصيلي
شهريه سال تحصيلي 95-94 مقطع كارشناسي ارشد

گروه آموزشي شهريه ثابت هر نيمسال شهريه متغير هر واحد شهريه هر واحد پايان نامه

نظري آزمايشگاهي و كارگاهي
علوم انساني              6,080,625          1,097,891
3378125
             4,222,656
ساير گروه هاي آموزشي              6,756,250            1,266,797
3378125
             4,222,656
تبصره1: شهريه دروس عملي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي گردد.
           تبصره2: مبالغ شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال هاي قبل از 1394 هيچ افزايشي نداشته و ميزان شهريه متغير اين دانشجويان 17/5% نسبت به سال تحصيلي 1394-1393 افزايش خواهد يافت.
 
 
شهريه سال تحصيلي 95-94 ساير مقاطع تحصيلي

گروه آموزشي شهريه ثابت عمومي پايه نظري اصلي و تخصصي (نظري) شهريه دروس عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
علوم انساني              3,671,875                176,250    264,375                  279,063              220,313          734,375
فني و مهندسي              4,626,563                176,250    264,375                  323,125              264,375          734,375
ساير گروه هاي آموزشي              3,965,625                176,250    264,375                  323,125              264,375          734,375
تبصره1: مبالغ شهريه مندرج در جدول فوق براي ورودي هاي سال 1394 بوده و در سال هاي آتي دريافت شهريه از كليه دانشجويان (ورودي هاي همان سال) مطابق شهريه اعلام شده در دفترچه راهنماي شماره 2 همان سال خواهد بود.
تبصره2: مبالغ شهريه ثابت دانشجويان ورودي سال هاي قبل از 1394 هيچ افزايشي نداشته و ميزان شهريه متغير اين دانشجويان 17/5% نسبت به سال تحصيلي 1394-1393 افزايش خواهد يافت.
1394/04/31
مازندران ، محمودآباد ، خیابان آزادی ، انتهای دریای نوزدهم        کد پستی : 86414-46318    تلفن گویا: 3-44476201(011)  فکس : 44476199(011)  ایمیل: info@khazar.ac.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی خزر می باشد
Powered by DorsaPortal